Oferta dydaktyczna

Kierunek: pedagogika wczesnoszkolna
moduł kształcenia do wyboru: Innowacyjna edukacja muzyczna

Pracownicy Katedry Pedagogiki Muzyki UKW realizują zajęcia dydaktyczne w ramach modułu kształcenia do wyboru Innowacyjna edukacja muzyczna.

Moduł stanowią przedmioty:

 • Teoretyczne podstawy muzyki
  Przedmiot, który ułatwia zrozumieć niezbędne zagadnienia związane ze słuchaniem, czytaniem, zapisywaniem i wykonywaniem muzyki w pracy z dziećmi. Zajęcia przygotowują także do analizy zagadnień teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona z perspektywy zasad muzyki i elementów harmonii w pracy dydaktycznej na pierwszym etapie edukacyjnym.
 • Przedsiębiorczość w edukacji muzycznej
  Studenci opracowują własną strategię uczenia się muzyki poprzez audiację przeznaczoną do realizacji w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Podstawą teoretyczną podejmowanych działań jest teoria uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. Schemat działania pedagogicznego odnosi się zarówno do analitycznych aspektów tworzenia strategii rozwoju audiacji jak i ich praktycznych zastosowań.
 • Tańce dla dzieci i interpretacje ruchowe
  Zajęcia opierają się na formie aktywnego słuchania, ekspresji twórczej i ruchu przy muzyce. Celem, jest przygotowanie studentów do aktywizowania procesu nauczania muzyki z wykorzystaniem form ruchowych, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców oraz swobodnej interpretacji ruchowych do muzyki.
 • Zespół wokalny z metodyką
  Są to zajęcia wokalne, na których studenci w sposób praktyczny wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności praktycznego muzykowania. Nauka indywidualnego i zbiorowego śpiewu w szkole stanowi bardzo ważne ogniwo w edukacji muzycznej dzieci. Zajęcia zespołu wokalnego mają zatem także charakter problemowy – studenci poznają kroki i zasady nauki poprawnego śpiewu zespołowego oraz analizują repertuar wokalny dla dzieci. Studenci przygotowują również projekty koncertów edukacyjnych dla dzieci, które są oczekiwaną odpowiedzią na potrzeby kształtowania przedsiębiorczych kompetencji przyszłych nauczycieli.
 • Wprowadzenie do improwizacji wokalnej
  Zajęcia opierają się głównie na tworzeniu muzyki (głównie w zakresie śpiewu i ruchu przy muzyce). Elementy wokalnego tworzenia muzyki służą improwizacji i aranżacji, co ma na celu wyzwalanie swobodnej ekspresji twórczej w muzyce. Zajęcia przygotowują do prowadzenia zajęć wokalnych z dziećmi w oparciu o metodykę wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona.
 • Metodyka gry na instrumentach
  Mówiąc o metodyce związanej z nauczaniem gry na instrumentach mamy na myśli naukę gry na flecie prostym oraz na dzwonkach chromatycznych. Tak naprawdę, to do tych instrumentów będą miały dostęp wszystkie dzieci w szkole. Staramy się przekazać cenne wskazówki dotyczące odpowiedniej kolejności działań w nauce gry na instrumencie. Studenci także na zajęciach wykonują instrumentalnie różne aranżacje w układzie wielogłosowym. Z nauką gry na instrumencie mocno związana jest nauka motywów według metodyki E.E. Gordona.
 • Teoria uczenia się muzyki według E. E. Gordona
  Studenci zaznajamiają się z teoretycznymi podstawami teorii E.E. Gordona. Wyjaśnianie podstawowych kategorii pojęciowych służy rozwijaniu świadomości edukacyjnej studentów związanej z interpretacją własnych działań w myśl audiacyjnego modelu wczesnej edukacji muzycznej. Zajęcia przygotowują także do analizy piśmiennictwa naukowego w zakresie studiów nad audiacją.
 • Metodyka wczesnego nauczania muzyki
  Zajęcia, na których studenci dowiadują się jak umiejętnie nauczać muzykę w szkole. Analizowane są metody i formy wspierania aktywnego rozwoju dziecka. Zajęcia przygotowują do kreatywnego muzykowania poprzez wykorzystanie dorobku wynikającego z metodyki gordonowskiej. Aktywność na zajęciach wiąże się z udziałem treści o wysokim stopniu upraktycznienia w środowisku edukacji dziecka: przedszkolach, szkołach podstawowych, co jest niezbędne w osiągnięciu samodzielności studenta w późniejszych działaniach na rynku pracy.
 • Pomiar i wartościowanie w muzyce
  Zajęcia wyjaśniają istotę pomiaru i wartościowania działań edukacyjnych w przestrzeni kontaktu dziecka z muzyką. Student poznaje problemy związane ze stosowaniem gotowych narzędzi i konstruowaniem nowych pomocy służących do pomiaru i wartościowania w muzyce. Zajęcia wskazują racjonalne i uzasadnione teoretycznie argumenty planowania różnorodnych badań edukacyjnych nawiązujących do potrzeb współczesnej szkoły.
 • Śródroczna praktyka pedagogiczna w zakresie edukacji muzycznej
  Nabywanie umiejętności praktycznych, kompetencji i sprawdzanie trafności swoich działań jest możliwe dzięki praktykom. Przygotowanie praktyczne absolwentów modułu Innowacyjna edukacja muzyczna jest kluczowym elementem profesjonalizacji kształcenia przyszłych nauczycieli.
 • Seminarium dyplomowe
  Problematyka seminarium dotyczy badań nad rozwojem dziecka w obszarze wczesnej edukacji muzycznej. Szczególną uwagę koncentruje się na pracach badawczych związanych z analizą problemów rozwoju audiacji w toku nieformalnych i formalnych oddziaływań edukacyjnych. Terenem badań stają się często projekty edukacyjne realizowane w katedrze w zakresie aplikacji innowacyjnych rozwiązań wynikających z teorii Edwina E. Gordona. Katedra Pedagogiki Muzyki dysponuje bogatym doświadczeniem w inspirowaniu ruchu naukowego studentów w tym zakresie. W katedrze prowadzona jest również baza dyplomowych prac studentów UKW, którzy podjęli badania nad analizą zagadnień polskiej aplikacji elementów teorii Edwina E. Gordona.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Muzyki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz